حلول ماه ربیع مبارک چاپ


 

مشکی زتن بدرآید

که ربیع آمده است

 

خم ابرو بگشایید

که ربیع آمده است

 

مژده ای ختم رسل داد

که آید به بهشت

 

هرکه برمن خبر آرد

که ربیع آمده است